РЕГЛАМЕНТ АВТОРИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКА «Aladdin Government»

1. Загальні положення

1.1. Даний Регламент розроблено на підставі абзацу 4 частини 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та абзацу 21 пункту 12 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 та Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом № 35 від 13.01.2016 року.
Регламент застосовується у разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких встановлена в частині 1 статті 2 Закону;

1.2. У цьому Регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
електронний майданчик «Aladdin Government» - інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Електронний майданчик «Aladdin Government» авторизовано за першим, другим, третім та четвертим рівнями акредитації відповідно до Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
електронна система закупівель (далі - Система) - це інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель та авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;
оператор - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛАДДІН СІСТЕМС», що має право на використання електронного майданчика «Aladdin Government».
замовник – це замовник у розумінні Закону, а також державні, комунальні, казенні підприємства, їхні дочірні підприємства, господарські товариства чи об’єднання, в яких державна чи комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків;
коpистувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, і Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи;
переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі;
допорогова закупівля – закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;
понадпорогова закупівля – закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість якої встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;
пропозиція учасника – пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником;
учасник – фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі;
уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

2. Тарифна політика та реєстрація на електроному майданчику «Aladdin Government»

2.1. Вартість послуг, що надається електронним майданчиком «Aladdin Government», встановлена Порядком функціонування системи електронних закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166.

2.2. Оператор електронного майданчика «Aladdin Government» може надавати додаткові послуги, не визначені у Порядку функціонування Системи, та встановлювати їхню вартість.

2.3. Реєстрація на Електронному майданчику «Aladdin Government» Користувачів здійснюється одним із способів ідентифікації:
а) через отримання електронним майданчиком банківського платежу з офіційного розрахункового рахунку Користувача. Електронний майданчик надає рахунок Користувачу для оплати. Після перевірки оператор електронного майданчика може повернути платіж Користувачу за його запитом або зарахувати його у вигляді попередньої оплати за послугу з реєстрації пропозиції на участь у закупівлі відповідно до умов договору між користувачем і оператором авторизованого електронного майданчика (якщо Користувач реєструється у ролі Учасника);
б) через підписання договору.

3. Приєднання до Регламенту

3.1. Користувачі Системи приєднуються до цього Регламенту при реєстрації на електронному майданчику відповідно до правил, встановлених Електронним майданчиком «Aladdin Government».

3.2. Користувачі отримують доступ до Системи тільки через сервіси, що надаються Електронним майданчиком «Aladdin Government». Для участі в ЕлектронномуАукціоні через Електронний майданчик «Aladdin Government», Користувачам надається тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля Аукціон.

4. Зміна (доповнення) Регламенту

4.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, здійснюється Оператором в односторонньому порядку.

4.2. Актуальний Регламент у формі електронного документа розміщується Оператором у вільному доступі на сайті «Aladdin Government».

4.3. Усі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту, набувають чинності та стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту, з дати розміщення зміни (доповнення) редакції Регламенту на сайті «Aladdin Government», якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями).

4.4. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід'ємною частиною.

4.5. У разі незгоди зі змінами до Регламенту Користувач має право на розірвання договору з Оператором відповідно до умов договору.

5. Права, обов'язки та відповідальність Користувачів, Оператора та Адміністратора Системи

5.1. Оператор зобов'язан забезпечити:

 • оприлюднення інформації та оголошень про проведення закупівлі;
 • встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації з урахуванням норм визначених п. 8.4. цього Регламенту;
 • надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації, на вимогу щодо усунення порушень;
 • встановлення строків подання пропозицій з урахуванням норм визначених п. 8.4. цього Регламенту;
 • застосування електронного аукціону (далі – Аукціон) з метою оцінки поданих пропозицій;
 • оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;
 • оприлюднення звіту про укладені договори та скан-копії договору про Закупівлю;
 • забезпечувати технічну можливість участі у Закупівлях, а також рівний доступ Користувачів до інформації про проведення Закупівель;
 • своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки Користувачів Системи, на Авторизованому електронному майданчику;
 • перевіряти достовірність ідентифікаційної інформації (для українських юридичних та фізичних осіб - це правильність ЄДРПОУ, назви, адреси та контактної інформації), наданої Користувачем Системи;

5.2. Оператор має право:

 • вимагати від Користувачів Системи під час здійснення закупівель дотримуватися вимог Порядку та Регламенту Авторизованого електронного майданчика «Aladdin Government».
 • перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем Системи.
 • припиняти доступ Користувача Системи до роботи в “Особистому кабінеті” у Системі за недотримання положень регламенту відповідного Авторизованого електронного майданчика до повного усунення допущених порушень.
 • проводити модернізацію Системи та вносити зміни до функціонала системи, а також до Регламенту.

5.3. Користувач Системи зобов'язаний:

 • діяти у процесі здійснення Закупівлі відповідно до Регламенту електронного майданчика.
 • своєчасно здійснювати оновлення інформації, поданої при реєстрації, у разі зміни такої інформації.
 • забезпечувати нерозголошення та конфіденційність логіна та пароля, що надаються під час реєстрації. У разі виникнення підозр про їхнє несанкціоноване використання третіми особами, негайно повідомляти про це Оператора.

5.3.1. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації, що розміщується ним у Системі, за розміщення некоректної інформації, у тому числі такої, що має образливий характер, за некоректні дії, що спричинили шкоду іншим особам, а також зобов'язаний відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки та/або шкоду.

5.3.2. Усі дії, вчинені Користувачем, належним чином ідентифікованим у Системі, визнаються діями такого Користувача Системи і накладають для нього відповідні права та обов'язки.

5.3.3. Користувач несе відповідальність за нерозголошення та конфіденційність логіна і пароля, наданих йому для роботи в Системі, та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, в тому числі за всі дії третіх осіб із використанням логіна та пароля Користувача.

5.4. Адміністратор зобов’язаний:

 • забезпечувати рівний доступ усіх Користувачів Системи та Операторів до веб-порталу Уповноваженого органу в межах їхніх повноважень.
 • своєчасно та у повному обсязі розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов`язки Користувачів Системи, на веб-порталі Уповноваженого органу.

5.5. Адміністратор має право:

 • перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем Системи та/або Авторизованим електронним майданчиком, Оператором.
 • проводити модернізацію Системи та вносити зміни до функціонала Системи, а також до Порядку.
 • адміністратор системи здійснює адміністрування та модифікування Системи.

5.6. Оператор не несе відповідальність:

5.6.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс Користувач з причини наявності у нього невідповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного для роботи на електронному майданчику відповідно до технічних вимог Системи, а саме:

 • відсутність у Користувача Системи комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в Системі;
 • наявність програмно-технічних обмежень і налаштувань, які містилися у комп'ютерній техніці Користувача Системи, що не дозволило йому повноцінно працювати в Системі;
 • неможливість роботи Користувача Системи з причини зараження комп'ютерної техніки Користувача Системи шкідливими програмами (вірусами);
 • недоліки в роботі мережевої інфраструктури Користувача Системи, що призвели до відключень Користувача Системи від мережі Інтернет і не дозволили Користувачеві Системи повноцінно працювати в Системі;
 • недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає Користувачеві Системи доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується Користувач Системи, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу у провайдера Користувача Системи, що призвело до нерегламентованих і непередбачуваних відключень Користувача Системи від мережі Інтернет і не дозволило Користувачеві Системи повноцінно працювати в Системі.

5.6.2. За будь-які збитки, втрати, які поніс Користувач Системи, в разі, якщо вони виникли з причини неналежного використання інформації, що стосується роботи Користувача Системи, і відносин Оператора, Адміністратора та Користувача Системи, як то:

 • незнання співробітниками Користувача Регламенту, зневагу і неналежне виконання співробітниками Користувача Системи всіх вимог і процедур, зазначених в Регламенті, що призвело до прийняття Користувачем Системи на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами Системи і негативно позначилося на діловій репутації Користувача Системи;
 • неналежне зберігання авторизаційних даних, несанкціонована керівництвом Користувача Системи передача співробітником, призначеним в якості особи, відповідальної за роботу Користувача Системи, авторизаційних даних, для входу і роботи на електронному майданчику третім особам, які не мають відповідних повноважень і кваліфікації для роботи в Системі;
 • дії, вчинені в Системі від імені Користувача Системи третіми особами, які отримали доступ до Системи через некомпетентність і незнання Користувачами Системи Регламенту, що призвело до прийняття Користувачем Системи на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов'язань перед іншими Користувачами Системи;
 • дії, вчинені в Системі від імені Користувача Системи третіми особами, які спричинили зміну інформації про самого Користувача Системи, що негативно позначилося на його діловій репутації.

5.6.3. За зміст повідомлення про проведення закупівлі, документації про проведення закупівель, складених і розміщених Замовником;

5.6.4. За зміст заявки, що подається Учасником для участі в закупівлі;

5.6.5. За дії Замовника з розгляду заявки Учасника, про допуск та/або відхиленню Учасника, зміст протоколу розгляду заявок на участь у закупівлі, строки розміщення такого протоколу та інші процедурні дії Замовника, пов'язані з розглядом заявок на участь у закупівлях;

5.6.6. За дії Замовника, пов’язані із самостійним складанням і розміщенням підсумкового протоколу за результатами проведення закупівлі, відмінного від протоколу, що формується Системою відповідно до Регламенту;

5.6.7. За процедуру укладення (не укладення) договору між Замовником і Переможцем на підставі проведеної в Системі закупівлі, та/або за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

5.6.8. За розміщення інформації Користувачем Системи (співробітників Користувача Системи), внаслідок якого інформація стане відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдати шкоди Користувачеві Системи.

5.7. У разі невиконання або неналежного виконання цього Регламенту та інших досягнутих угод Користувач несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.8. Користувач Системи несе відповідальність за некоректні по відношенню до інших осіб дії, що спричинили шкоду (матеріальну, моральну) та/або збитки. Особа, внаслідок дії якої була спричинена шкода та/або збитки, повинна відшкодувати особі, що понесла збитки або якій спричинена шкода, в повному обсязі. Якщо особа, що спричинила шкоду/збитки, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватись особі, що понесла збитки або якій спричинена шкода, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, що спричинила шкоду/збитки.

6. Загальні характеристики Системи

6.1. Доступ до Системи здійснюється тільки через сервіси, що надаються Електронним майданчиком «Aladdin Government» відповідно до процедури, що визначена Регламентом.

6.2. Доступ до інформації, що розміщується в Системі, забезпечується Електронним майданчиком «Aladdin Government» за допомогою API - веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).

6.3. Електронний майданчик «Aladdin Government» працює за датою та часом часового поясу, в якому розташований місто Київ (за київським часом). Застосовуваний формат позначення дати в Системі - день. місяць. рік, формат часу - години: хвилини і години: хвилини: секунди. мілісекунди (де години вказуються в 24-годинному форматі).

6.4. Синхронізація завантажених документів між електронним майданчиком «Aladdin Government» та Веб-порталом Уповноваженого органу може займати до 20 хвилин.

7. Електронний документообіг

7.1. Закупівлі, які оголошуються і проводяться в Системі, проводяться виключно в електронній формі через Систему. Всі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією на електронному майданчику та проведенням закупівель, у тому числі з подачею заявок і цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через електронний майданчик.

7.2. Замовник може витребувати паперові копії документів, які були надані у формі електронних документів лише в Учасника який безпосередньо перебуває на стадії «Кваліфікація переможця» або у Переможця.

8. Порядок проведення Закупівель

8.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг для потреб Замовника та укладення з ними відповідних договорів.

8.2. Під час здійснення Закупівель Замовники повинні дотримуватися таких принципів здійснення закупівель:

 • добросовісна конкуренція серед учасників;
 • максимальна економія та ефективність;
 • відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 • недискримінація учасників;
 • об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

8.3. Під час оголошення Закупівлі Замовник розміщує в Системі інформацію про предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення Закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під час оголошення Закупівлі.
Замовникам забороняється вказувати потенційним Учасникам, в тому числі в документації про проведення закупівлі, який з Авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для подання своїх пропозицій.
Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.

8.4. Вимоги до предмета Закупівлі можуть встановлюватися Замовником у доданих файлах або в екранних формах Закупівлі. У вимогах до предмета Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.
При визначенні умов Закупівлі Замовник має визначити такі параметри Закупівлі:

 • очікувану вартість Закупівлі;
 • тривалість періоду уточнень;
 • тривалість періоду подання пропозицій;
 • крок аукціону (розмір мінімального кроку пониження ціни), який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі;
 • нецінові критерії та їхню питому вагу.

Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов'язань Учасника перед Замовником.

8.5. Електронний майданчик «Aladdin Government», за допомогою API, створює запис про нову закупівлю. Всі Користувачі Системи на будь-якому етапі закупівлі мають право знайти і переглянути інформацію про закупівлю.

8.6. При роботі в Системі, Учасники своєчасно, відповідно до визначеного порядку, здійснюють дії по участі в закупівлі через сервіси Електронного майданчику «Aladdin Government».

8.7. Користувачі Системи мають можливість звернутися до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог. Усі питання/відповіді зберігаються в Системі та є доступними всім Користувачам Системи для перегляду незалежно від статусу Закупівлі. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.

8.8. Подати пропозицію може будь-який Учасник, зареєстрований у Системі. Будь-яка пропозиція Учасника, спрямована через Систему в ході участі в закупівлі, вважається офертою. Учасник зобов'язується укласти угоду з Замовником на запропонованих умовах, а також на умовах, зазначених у повідомленні та документації про проведення закупівлі, у випадку, якщо він буде визнаний Переможцем у відповідності з Регламентом та умовами закупівлі.

8.9. Пропозиція Учасника для участі в закупівлі складається з наступних частин:

 • Інформація про Учасника, що подає пропозицію;
 • Початкова ставка (цінова пропозиція);
 • Вкладені документи, що, за необхідності, містять опис пропозиції і супутніх умов.

Інформація, зазначена Учасником в електронних документах та документах, що додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності, пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи.

8.10. Замовник розглядає Учасника, який надав за результатами Аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі.

8.11. Для участі в Закупівлі Учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється через Електронний майданчик, і, за потреби, здіснює завантаження в Систему електронних документів та документів у електронному вигляді.

8.12. Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.

8.13. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Замовником під час оголошення Закупівлі.

8.14. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого Замовником під час оголошення Закупівлі.

8.15. Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку Аукціону для всіх осіб, крім Учасника, який подав пропозицію. До завершення Аукціону переглянути пропозицію можна лише за наявності ID пропозиції та коду доступу, виданого електронним майданчиком «Aladdin Government» при створенні пропозиції.

9. Внесення змін/уточнень в оголошення про проведення закупівлі

9.1. Замовник має право вносити зміни та уточнення в повідомлення і документацію про проведення закупівлі протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень, з урахуванням строків для внесення змін відповідно до обраної процедури закупівлі. Вся історія змін документів, внесених в цей період, зберігається і є доступна для перегляду Користувачам Системи. Якщо Замовник вносить зміни до документів, він зобов'язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.

9.2. Електронний майданчик забезпечує створення картки (або будь-яке інше технічно забезпечене відображення створеної закупівлі), викликаючи яку, Замовник може додавати зміни/уточнення до закупівлі і заново завантажувати до Системи. Замовнику доступна така функція з Електронного майданчика «Aladdin Government», після того, як закупівля була ініційована з нього.

10. Порядок проведення Аукціону

10.1. Аукціон є основним етапом процесу електронних закупівель, в ході якого Учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи Системи.

10.2. Даний процес включає наступні стадії:

10.2.1. Отримання доступу до аукціону в режимі учасника. Учасник/Кандидат за допомогою інтерфейсу Електронного майданчика отримує індивідуальне посилання на сторінку аукціону. Електронний майданчик повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, тому вона є єдиним ідентифікатором Учасника.

10.2.2. Електроний Аукціон. Дата та час Аукціону призначаються Системою автоматично. Дата аукціону, при наявності технічної можливості, призначається, на наступний робочий день після закінчення прийому пропозицій (чи в той самий день, якщо пропозиції приймалися до 10:00 ранку). Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден учасник не зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус «Торги не відбулись». Якщо зареєстрований один Учасник, то Система автоматично реєструє Учасника і переходить до процесу відбору/оцінки. Якщо зареєстровано більше одного Учасника, а для деяки процедур більше двох, Система активує єдиний модуль «Аукціон». В аукціоні можуть брати участь тільки зареєстровані Учасники Аукціону. Всі інші Користувачі Системи, в т.ч. Замовник даної закупівлі, мають можливість on-line спостерігати за ходом Аукціону.

10.3. Електронний майданчик «Aladdin Government» забезпечує доступ зареєстрованих учасників до єдиного модулю «Аукціон». Для кожного Учасника Адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку. Адміністратор відстежує підключення до веб-сторінки Учасників і виводить на них інформацію про кількість підключень і IP-адреси, з яких відбулося підключення до індивідуальної сторінки Учасника. Це дає можливість Учаснику/Кандидату контролювати відсутність несанкціонованих підключень до його сторінки.

10.4. Для інших Користувачів Адміністратор системи створює одну загальну сторінку, на якій немає можливості подати цінову пропозицію. У момент старту модуля Аукціон, Електронний майданчик «Aladdin Government» отримує доступ до web-сторінки Аукціону для реєстрації Учасників та забезпечення сервісу доступу Учасників/Кандидатів до Аукціону.
На web-сторінці відображаються:

 • номер аукціону;
 • предмет закупівлі;
 • «номер учасника в аукціоні», що забезпечує анонімність участі;
 • початкову цінову пропозицію кожного з учасників або початкова приведена ціна, якщо Замовник використовує нецінові критерії оцінки;
 • час до початку аукціону та / або ходу учасника. Після старту Аукціону Система робить паузу 5 хвилин і оголошує раунд.

10.5. По закінченню паузи Система автоматично оголошує раунд. У кожному раунді Учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами - першою наданою пропозицією, протягом 2-х хвилин мають право зробити ставку на пониження своєї попередньої ставки на суму, не меншу за крок аукціону, визначений Замовником.
Якщо Учасник зробив вибір раніше, Система надає йому можливість внести зміни до завершення відведеного часу. Якщо Учасник не діяв протягом 2-х хвилин, по закінченню хвилин Система приймає попередню ставку і передає хід наступному Учаснику. Якщо всі Учасники зробили ставки в раунді, Система робить паузу 2 хвилини і оголошує наступний раунд.

10.6. Пошук/перегляд поточних аукціонів або результатів аукціонів. Користувачі Системи, в т.ч. Замовник даної закупівлі, мають можливість on-line відслідковувати результати ходу Аукціону.

10.7. Всього проводиться 3 раунди Аукціону за однаковими правилами.

11. Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі

11.1. Замовник розглядає Учасника, який надав за результатами Аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі.

11.2. У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну, Замовник публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.
Виключними підставами дискваліфікації Кандидата є:

 • пропозиція Учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам Закупівлі;
 • учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов'язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.
У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного Учасника Аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій – поданою раніше, як Учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником.
Якщо Кандидатів більше немає або у разі якщо пропозиції всіх учасників були дискваліфіковані/відхилені, Система завершує закупівлю, встановлюючи статус «Торги не відбулись».

11.3. Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам закупівлі, Замовник присвоює кандидату ознаку Переможця, публікує на електронному майданчику скан-копію документа з відповідним рішенням Замовника. З цього моменту повинен початися процес підписання договору. Договір за результатами проведення Закупівлі підписується між Замовником та Переможцем поза Системою згідно чинного законодавства не раніше встановлених строків після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі.

11.4. Процес підписання договору включає функції з підготовки договору між Замовником та Переможцем і реєстрацію договору на електронному майданчику. Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в Аукціоні.

11.5. Розмістити договір на електронному майданчику може тільки Замовник, опублікувавши скан-копію договору. Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами Системи. При реєстрації договору Система присвоює закупівлі статус «Завершено». Після чого оскаржити дану закупівлю за допомогою функцій Системи буде неможливо.

11.6. Замовник зобов'язаний завершити Закупівлю шляхом підписання договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

12. Редагування та анулювання пропозицій

12.1. Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених Замовником.

12.2. Запит на анулювання пропозиції може надійти тільки від Електронного майданчика «Aladdin Government», якщо через нього було зареєстровано пропозицію. При анулюванні вся інформація про пропозицію Учасника видаляється з Системи.

13. Скасування Закупівлі

13.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.

13.2. Після скасування закупівля переводиться в статус «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної Користувачами Системи. Така інформація доступна для перегляду всім Користувачам Системи.

13.3. У разі якщо скасовується закупівля, для якої вже зареєстровані пропозиції Учасників, але ще не відбулось розкриття пропозицій (не розпочався електронний реверсивний аукціон), Електронний майданчик повертає Учасникам попередньо внесену плату за участь в розмірі 100%.

13.4. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус "Торги не відбулись".

13.5. У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться Системою у статус "Торги не відбулись".

14. Режим роботи Системи

14.1. Система працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

14.2. У разі якщо планові профілактичні роботи проводяться безпосередньо Адміністратором, у такому випадку повідомлення про час і терміни проведення таких робіт, під час яких не здійснюється робота Системи, надсилаються Адміністратором Електронним майданчикам для розміщення не пізніше ніж за 2 дні до дати початку проведення таких робіт.

14.3. Оператор електронного майданчика «Aladdin Government» забезпечує необхідну підтримку зареєстрованих Користувачів, в тому числі за допомогою телефонного зв'язку та електронної пошти. Режим роботи служби підтримки з 09:00 до 18:00 за Київським часом, крім вихідних та святкових днів.

14.4. Оператор у виключних випадках може відходити від вимог Регламенту, в т.ч. у разі виникнення неординарних, форс-мажорних ситуацій, з оперативним повідомленням усіх зацікавлених осіб, а також подальшим оперативним приведенням дій у відповідність до Регламенту та/або приведення Регламенту відповідність до нових обставин, що настали.

15. Вирішення спорів, пов'язаних із проведенням Закупівлі

15.1. Усі спори між Учасником та Замовником, що виникли при проведенні Закупівлі, вирішуються згідно з положеннями, наведеними у цьому Регламенті, або згідно діючого законодавства України.

16. Усунення порушення

16.1. У випадку виявлення порушення Користувач може звернутися до Замовника із Вимогою про усунення порушення у процесі проведення Закупівлі (далі – Вимога) через відповідну електронну форму.
Вимога повинна містити таку інформацію:

 • найменування Замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого (яких) ініціюється Вимога;
 • номер повідомлення про проведення Закупівлі, щодо якого ініціюється Вимога;
 • підстави подання Вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;
 • зміст вимог до Замовника та їхнє обґрунтування;
 • дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб – найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб – ПІБ, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи. Вимога може містити також іншу інформацію про особу, що звернулася.

Уся інформація щодо процесу звернення доступна всім Користувачам з усіх Авторизованих електронних майданчиків та на веб-порталі Уповноваженого органу.

16.2. Замовнику надається 3 дні на розгляд Вимоги і прийняття рішення по ній. За цей період Замовник повинен опублікувати відповідь на Вимогу і (у випадку задоволення Вимоги) внести відповідні зміни до умов Закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення Переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору.

16.3. Вимоги, за якими відсутні відповіді Замовника більше трьох днів, автоматично набуваютьстатусу "Скарга" та підлягають розгляду Уповноваженим органом. Після обрання статусу рішення щодо Вимоги "Задоволено", "Відхилено" або "Не задоволено" Замовник в обов'язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення.

16.4. Якщо Користувач не задоволений рішенням, Вимога перетворюється на Скаргу шляхом обрання оцінки відповіді «Не задоволено» та автоматично направляється на розгляд Уповноваженому органу. Якщо ініціатор Вимоги не оцінив відповіді Замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді, то вимога вважається вирішеною.

17. Порядок оскарження процедур закупівлі

17.1. Оскаpження пpоцедуp закупівлі в електpонній системі закупівель здійснюється Коpистувачами Електpонного майданчика в поpядку, пеpедбаченому законодавством, що pегулює публічні закупівлі та діяльність Опеpатоpа.

17.2. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Порядок оскарження та вимоги до скарги відбуваються на підставі ст. 18 Закону України «Про публічні закупівлі».

17.3. Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення.
Протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу і надсилається суб’єкту оскарження та замовнику.

18. Зберігання документів, відомостей та інформації

18.1. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням Закупівель за Регламентом, зберігаються Адміністратором з урахуванням таких вимог:

 • документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їхню цілісність на цих носіях;
 • інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
 • має бути забезпечена можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний.

18.1. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях повинен бути не меншим за строк, встановлений законодавством для відповідних документів на папері.